Dalsze możliwości finansowania

Kapitał własny jest zasadniczym warunkiem wstępnym dla długoterminowej działalności gospodarczej. Im wyższy współczynnik kapitału własnego przedsiębiorstwa, tym mniejsze ryzyko nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności. Jednocześnie banki i kasy oszczędnościowe cenią sobie większą wiarygodność kredytową. Współczynnik kapitału własnego wielu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Brandenburgii jest niski. Z tego powodu państwo oferuje programy, które bezpośrednio zwiększają kapitał własny, lub które należy oceniać jako podobne do programów kapitałowych.

Frühphasen- und Wachstumsfonds (BFB III)

W celu realizacji ww. założeń Ministerstwo Gospodarki i Energetyki wraz z Investitionsbank des Landes Brandenburg uruchomiło tzw. Frühphasen- und Wachstumsfonds (BFB III). Udzielenie dofinansowania małym, innowacyjnym przedsiębiorstwom (MP) we wczesnej fazie rozwoju odbywa się w postaci nabycia jawnych udziałów. Jest to połączone z pożyczką podporządkowaną i zależy od wymogów kapitałowych przedsiębiorstwa, jego płynności i sytuacji bilansowej.

BFB III oferuje również udziały jawne oraz inwestycje quasi-kapitałowe na rzecz wzrostu MŚP na różnych etapach rozwoju produktów. Może to być wykorzystane na wsparcie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również w kapitał obrotowy. To samo dotyczy nabywania udziałów w spółkach.

Brandenburg-Kredit Mezzanine II

Ze środków Brandenburg-Kredit Mezzanine II (BK MEZZ II) Ministerstwo Gospodarki i Energetyki udziela pożyczek podporządkowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. Mają one na celu wzmocnienie bazy kapitałowej i poprawę wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw. W ten sposób zakłady mogą nabywać udziały w spółce. Mają one również możliwość finansowania inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz kapitał obrotowy.