Pytania

Kto może skorzystać z Mikrokredit Brandenburg?

Małe i średnie przedsiębiorstwa z kraju związkowego Brandenburgia w ciągu maksymalnie dziesięciu lat od założenia. Ponadto Mikrokredit Brandenburg może być wykorzystywany do zakładania nowych przedsiębiorstw, sukcesji przedsiębiorstw i przedsiębiorstw jako działalności dodatkowej.

Mikrokredit Brandenburg jest udzielany przedstawicielom wolnych zawodów, przedsiębiorstwom jednoosobowym i spółkom.

Kto jest wyłączony z finansowania w ramach Mikrokredit Brandenburg?

Wykluczeni są przedsiębiorcy,

 • w stosunku do których majątku wniesiono lub wszczęto postępowanie upadłościowe;
 • którzy złożyli oświadczenie pod przysięgą zgodnie z paragrafem 807 ZPO – niem. kodeksu post. cyw.;
 • u których dotacja ma być wykorzystana na restrukturyzację zadłużenia;
 • których firmy uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji;
 • którzy działają w rolnictwie, rybołówstwie i hodowli ryb;
 • którzy są przedstawicielami handlowymi, specjalistami ds. sprzedaży;
 • którzy są usługodawcami świadczącymi usługi finansowe i w zakresie nieruchomości;
 • którzy są prawnikami, notariuszami, doradcami podatkowymi, audytorami;
 • którzy prowadzą punkty sprzedaży samochodów;
 • którzy wynajmują i pośredniczą w wynajmie łodzi czarterowych;
 • którzy oferują gry losowe i loterie, a także którzy prowadzą salony gier.
Co jest wspierane?

Mikrokredit Brandenburg może być wykorzystywany do zakładania nowych przedsiębiorstw, finansowania nakładów i urządzeń lub do wstępnego finansowania zleceń.

Urządzenia

a) Inwestycje

np. koszty nabycia (na zakup przedsiębiorstwa), zakup maszyn, instalacji i urządzeń, sprzętu operacyjnego i biurowego (np. wyposażenie sklepu/biura, kasa, oprogramowanie, itp.), majątek o niskiej wartości do 150 euro

b) Wyposażenie początkowe w materiały i towary przeznaczone do sprzedaży i magazynu

na przykład zakup żywności dla restauracji, towarów dla punktu sprzedaży detalicznej

Nakłady

 • koszty bieżące wynajmu, dzierżawy, koszty personelu, marketingu, doradztwa, koszty podróży, szkoleń, koszty uzupełniania magazynu itp., ale również np. kaucje
 • Opłaty za rejestrację działalności gospodarczej, honoraria adwokackie, podstawowy sprzęt marketingowy, koszty doradztwa w związku z utworzeniem firmy, itp.
Jakie są warunki kredytu?

Finansowanie jest oprocentowane według zwyczajowych na rynku stóp procentowych. Mikrokredit Brandenburg ma wiele zalet:

 • Kwota kredytu od 2 000 do 25 000 euro
 • Aktualna stopa procentowa wynosi 1,77 procent
 • Możliwe jest 100 procentowe finansowanie, bez wkładu własnego
 • Możliwa przedterminowa spłata bez premii za przedterminową spłatę
 • Wypłata w 100 procentach bez opłat manipulacyjnych
 • Umowa zawierana jest na pięć lat, spłata dokonywana jest w ratach miesięcznych.
Jakie są zalety Mikrokredit Brandenburg dla firm?

Mikrokredit Brandenburg jest udzielany przez Investitionsbank des Landes Brandenburg w imieniu Ministerstwa Gospodarki i Energetyki kraju związkowego Brandenburgia. To sprawia, że jest to godna zaufania oferta na czasami nieco mało przejrzystym rynku kapitałowym.

Dzięki temu programowi kredytowemu kraj związkowy Brandenburgia wypełnia lukę w finansowaniu przedsiębiorstw. Z Mikrokredit Brandenburg mogą również skorzystać nowo powstające przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie zapewnić wymaganych zabezpieczeń.

Mikrokredyty nie są opłacalne dla wielu banków komercyjnych, ponieważ mimo stosunkowo niewielkiej kwoty kredytowej powodują często wysokie koszta administracyjne. Kredytodawcy ci mają trudności z oceną jakości inwestycji, w związku z czym domagają się udziałów własnych oraz zabezpieczeń w postaci nieruchomości lub gwarancji.

Mikrokredit Brandenburg zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom środki finansowe, które są im potrzebne na rozpoczęcie działalności, zabezpieczenie egzystencji i ukierunkowany rozwój działalności.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią fundament gospodarki Brandenburgii. To one dają najwięcej miejsc pracy.

Jak długo można jeszcze skorzystać z programu Mikrokredit Brandenburg?

Mikrokredyty mogą być przyznawane do października 2023 r. włącznie.

Czy wniosek o pożyczkę musi zostać przedłożony już w trakcie fachowych konsultacji?

Nie. Wniosek o kredyt składa się w Investitionsbank des Landes Brandenburg dopiero po fachowym doradztwie wraz z potwierdzeniem przez właściwą izbę. Potwierdzenie to zawiera oświadczenie o sporządzeniu ekspertyzy przez właściwą izbę.


Gdzie mogę ubiegać się o Mikrokredit Brandenburg?

Ubieganie się o Mikrokredit Brandenburg jest bardzo proste, a do jego rozpoczęcia potrzebne są tylko trzy kroki:

Pobierz formularz koncepcji/pomysłu na biznes, wypełnij go i udaj się do Izby Przemysłowo-Handlowej lub Izby Rzemieślniczej w celu konsultacji.

Wniosek o kredyt należy złożyć za pośrednictwem portalu klienta Investitionsbank des Landes Brandenburg i przesłać go wraz z potwierdzeniem Izby.

Investitionsbank des Landes Brandenburg podejmuje decyzję w sprawie wniosku, zawiera z Tobą umowę kredytową i inicjuje wypłatę.

Jakich dokumentów potrzebuję?

Przegląd znajduje się na liście kontrolnej wniosku o udzielenie kredytu w ramach programu Mikrokredit Brandenburg.

Jakie zabezpieczenia muszę zapewnić?

Generalnie nie wymaga się żadnego zabezpieczenia.

Czy mogę również uzyskać mikrokredyt, jeśli moja zdolność kredytowa jest niska?

Z programu Mikrokredit Brandenburg mogą skorzystać również przedsiębiorcy i osoby wykonujące wolne zawody, które nie mają innego dostępu do kredytów bankowych. Jest on również skierowany do przedsiębiorców i osób prowadzących działalność na własny rachunek, które założyły swoją firmę na bezrobociu i w związku z tym muszą liczyć się z gorszą zdolnością kredytową.

Mikrokredit Brandenburg jest również udzielany, jeśli nie są dostępne żadne aktywa zabezpieczające.

Negatywna informacja Schufa nie jest powodem wykluczenia, lecz jest następnie sprawdzana w każdym przypadku indywidualnie.

Udzielenie kredytu jest możliwe również w przypadku założenia nowej firmy po upadku pierwszej własnej firmy, pod warunkiem, że żadne zobowiązania wynikające z utowrzenia pierwszej firmy nie obciążają nowej działalności.

Czy Mikrokredit Brandenburg może być łączony z innym wsparciem / finansowaniem?

Podwójne finansowanie z wykorzystaniem środków publicznych pochodzących z innych programów inwestycyjnych Landu Brandeburgia nie jest możliwe.

Niemniej jednak mikrokredyt może być wykorzystywany w połączeniu z dalszym finansowaniem zewnętrznym.

Czy przedsiębiorstwa służące jako działalność dodatkowa mogą otrzymać Mikrokredit Brandenburg?

Zasadniczo tak, jeśli owa działalność dodatkowa wiąże się z własną przedsiębiorczością na rynku. Udzielenie kredytu nie jest możliwe, jeśli praca jest stale wykonywana dla tego samego klienta lub jeśli między zleceniodawcą (klientem) a zleceniobiorcą (przedsiębiorcą) istnieje stosunek zależności jak w przypadku pracodawcy i pracownika.

Kiedy możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie przedsięwzięcia?
 • Wniosek o pozwolenie na wcześniejsze rozpoczęcie przedsięwzięcia można złożyć w formularzu wniosku o mikrokredyt.
 • Wcześniejsze rozpoczęcie przedsięwziecia jest możliwe po otrzymaniu wniosku i ekspertyzy przez Investitionsbank des Landes Brandenburg.
 • Ponieważ do momentu wpłynięcia opinii organu eksperckiego (izby) do Investitionsbank des Landes Brandenburg może nastąpić pewne opóźnienie, pismo potwierdzające jest traktowane w ten sam sposób, co opinia.
Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy?

Pomysł na biznes/koncepcja biznesowa są niezrozumiałe

Twoja koncepcja biznesowa powinna być przedstawiona wiarygodnie. Stanowi to nie tylko dobrą podstawę do ubiegania się o mikrokredyt, ale również służy Twojej pewności planowania. Założenia dotyczące wysokości utargów powinny być przygotowane w taki sposób, aby osoby trzecie również mogły zrozumieć, jak wnioskodawca chce je zrealizować. Biuletyny branżowe lub badania rynku dostępne w Internecie dają orientację w zakresie kosztów stałych i kosztów zmiennych zależnych od sprzedaży.

Dochody płynące z przedsiębiorstwa nie pokrywają osobistych kosztów utrzymania

Należy pamiętać, że wynik finansowy musi pokrywać koszty utrzymania po uwzględnieniu spłaty i podatków operacyjnych i/lub podatków od osób fizycznych.

Nie można udowodnić, że pomysł na działalność gospodarczą jest gotowy do wprowadzenia na rynek 

Koncepcje biznesowe, które nie przewidują dochodu do momentu rozpoczęcia uzgodnionego terminu spłaty (przyznanie do maksymalnie sześciu miesięcy okresu karencji), nie mogą być finansowane z mikrokredytów. Dotyczy to w szczególności nowych firm, które ponoszą wysokie ryzyko techniczne związane z dojrzałością rynkową produktu lub planowanej usługi. Do udzielenia kredytu zasadniczo konieczne jest, aby obsługa zadłużenia mogła być pokrywana z bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa. 

Firmy, które jeszcze nie spełniają tego wymogu, mogą ubiegać się o inne produkty finansowe lub finansowanie, które są dostosowane do wczesnej fazy tworzenia firmy. 

Wymagania osobiste/profesjonalne nie istnieją lub nie można ich zapewnić w inny sposób 

Planując swoją działalność gospodarczą, powinieneś upewnić się, że posiadasz niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne dla przedsięwzięcia. Dowiedz się, jakiej wiedzy potrzebujesz do założenia firmy. Ewentualne luki można zniwelować poprzez osobiste szkolenia lub zaangażowanie profesjonalnego wsparcia (biuro podatkowe, konsultant biznesowy, zatrudnienie ekspertów). Przedstaw to w swojej koncepcji firmy. 

Nadmierne zadłużenie 

Przed złożeniem wniosku o mikrokredyt powinieneś przyjrzeć się bliżej swojej sytuacji finansowej. Mikrokredytu można udzielić tylko wtedy, gdy rentowność i płynność pozwalają na dalsze zaciąganie pożyczek zewnętrznych. Jeśli masz już wysokie zobowiązania i liczne źródła finansowania w swojej strukturze aktywów i/lub brak równowagi w dostępnym kapitale własnym, Twój wniosek o mikrokredyt może ewentualnie zostać odrzucony. 

Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji 

Przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji nie mogą otrzymywać mikrokredytów. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić pod poniższym linkiem, czy możesz wykluczyć te kryteria: 

(https://www.ilb.de/media/dokumente/dokumente_fuer_programme/programmuebergreifende_dokumente/ergaenzende_informationen_1/Merkblatt_Unternehmen_in_Schwierigkeiten.pdf)

Czy istnieją inne możliwości finansowania?

Jeśli Mikrokredit Brandenburg nie jest odpowiedni dla Twojego projektu, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z funduszu dla młodych przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju oraz takich, które znajdują się w fazie ekspansji. W tym celu Ministerstwo Gospodarki i Energetyki wraz z Investitionsbank des Landes Brandenburg uruchomiło tzw. Frühphasen- und Wachstumsfonds (BFB III). Udzielenie dofinansowania małym, innowacyjnym przedsiębiorstwom (MŚP) we wczesnej fazie rozwoju odbywa się poprzez pozyskanie udziałów jawnych wspieranego przedsiębiorstwa. Taka forma finansowania połączona jest dodatkowo z pożyczką podporządkowaną, a jej wysokość zależy od wymogów kapitałowych przedsiębiorstwa, jego płynności i sytuacji bilansowej. BFB III oferuje również udziały jawne i inwestycje quasi-kapitałowe na rzecz wzrostu MŚP na różnych etapach rozwoju produktów. Może to być wykorzystane na wsparcie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz środki niematerialne i prawne, jak również w kapitał obrotowy. To samo dotyczy nabywania udziałów w spółkach.

Dalsze możliwości finansowania dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność można znaleźć na stronie internetowej Investitionsbank des Landes Brandenburg na stronie www.ilb.de/de/existenzgruendung.